Garpcity har utviklet ny
identitet for Stamas

Kunde: Stamas
Nytt navn
Ny logo
Ny identitet
Kommunikasjonsplattform
Nytt nettsted